Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

Ngày 03/03/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, mẫu hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình .

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác.

Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Thông tư số 03/2023/TT-BXD  thay thế các thông tư: Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 và Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông tư có hiệu lực ngày 20/4/2023.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP