Thông tư số 01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Ngày 24/02/2024, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 ...
Tiêu chuẩn cụ thể áp dụng đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước
Ngày 06/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người
Ngày 03/4/2024, Ủy ban nhân dân ban hành Công văn số 1258/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người.
Quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công
Ngày 26/01/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công do ...
Quy chế vận hành, thu thập, cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 27/02/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 06/2024//QĐ-UBND ban hành Quy chế vận hành, thu thập, cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ ...
Nghị định số 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 06/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ ...
Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Ngày 23/02/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2024/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ...
Thông tư số 11/2023/TT-BTP Hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Tư pháp
Ngày 29/12/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BTP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Tư pháp.
Cần Thơ triển khai thực hiện Chương trình phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030
Ngày 28/03/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND thực hiên Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa ...