Quyết định 25.2021_QD - TTg chuẩn tiếp cận pháp luật
Quyết định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Quyết định 21.2021TTg về Hội đồng PBGDPL
Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật