Chức năng nhiệm vụ của HĐPBGDPL
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố được quy định tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 02 ...