Cần Thơ: Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Thực hiện Công văn số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Quyết định số 1211/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021; Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (Ngày Pháp luật) trên địa bàn thành phố.
 
 
Kế hoạch đã đề ra nhiều hoạt động rất phong phú, đa dạng để hưởng ứng Ngày Pháp luật. Đặc biệt, để chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thành phố đã đưa ra 02 phương án cụ thể để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
Trong tháng cao điểm, sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật như: tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của sở, ban ngành, địa phương; xây dựng chuyên mục tuyên truyền “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở làm việc và các tuyến đường trung tâm, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật cho công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cũng được chú trọng tổ chức, cùng với việc tập trung triển khai các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021; các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.