Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
Ngày 26/4/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 420/KH-BGDĐT về tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
Ngày 09/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023 về tiếp tục đổi ...
Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học
Ngày 15/5/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong ...
Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Ngày 13/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Cần Thơ thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động
Ngày 02/5/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 1659/UBND-KGVX về thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, ...
Nguyên tắc xây dựng và xác định dữ liệu chủ của cơ sở dữ liệu quốc gia
Ngày 09/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2024/NĐ-CP quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử ...
Tăng cường công tác an toàn trong thi công xây dựng
Ngày 14/5/2024, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 2033/BXD-GD về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây ...
Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2024
Ngày 17/4/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 678/QĐ-BTP về Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản ...
Triển khai các quy định mới trong hoạt động tiêm chủng mở rộng
Ngày 10/5/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2462/BYT-DP triển khai Nghị định số 13/2024/NĐ-CP liên quan hoạt động tiêm chủng, trong đó đã triển khai các quy ...
Bộ Y tế hướng dẫn về tiêm vắc xin Covid-19
Ngày 10/5/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2461/BYT-DP về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Ngày 10/5/2024, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo ...