Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tư pháp - Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố và Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp thành phố năm 2021; ngày 24 tháng 9 năm 2021, Sở Tư pháp thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 tại Hội trường Sở Tư pháp. Tham dự Hội nghị trực tuyến lần này có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở; Phòng Tư pháp các quận, huyện và một số Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
 
 
 
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, cùng với sự nỗ lực chung của toàn thành phố, ngành Tư pháp luôn phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Theo báo cáo sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 thì Sở Tư pháp đã chủ động, khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm và xây dựng, ban hành sớm Chương trình hành động, kế hoạch của Ngành thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ để tập trung triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành đã bám sát thực tế và nhiệm vụ chính trị ngành; cơ bản đã hoàn thành tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm; các mặt công tác tư pháp đều có chuyển biến tích cực, cụ thể như sau:
- Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách của thành phố đảm bảo hợp Hiến, hợp pháp và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quan tâm triển khai theo hướng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ban, ngành, địa phương; phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống.
- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của ngành Tư pháp trong việc tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp.
- Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp được quan tâm sâu sát. Sở Tư pháp đã làm tốt nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi, giám sát hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, góp phần hạn chế tiêu cực, bất cập, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; lĩnh vực trợ giúp pháp lý chú trọng tham gia tố tụng ngày càng hiệu quả, chất lượng.  
- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên và theo kế hoạch đề ra.
- Công tác cải cách hành chính được quan tâm, việc ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của thành phố, đáp ứng được yêu cầu của người dân và các tổ chức.  
- Công tác tư pháp quận, huyện từng bước hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra; trình độ chuyên môn của công chức tư pháp quận, huyện được nâng lên đáng kể.  
Từ những kết quả đạt được trong hoạt động của ngành Tư pháp, đã góp phần tác động tích cực đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cho thành phố.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Sở Tư pháp vẫn còn tồn tại những khó khăn như: do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chưa đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp vẫn còn trường hợp trễ hẹn so với quy định.
Năm 2021 và nhiệm kỳ mới 2021-2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới. Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 và là năm đầu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn năm 2021 - 2025, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn năm 2021 - 2030. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm như sau:
- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa nhiệm vụ được giao và theo yêu cầu, bảo đảm tính khả thi, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Ngành và của thành phố.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác của Ngành, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, gửi/nhận văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.
- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong chỉ đạo điều hành công tác tư pháp, pháp chế; chủ động, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm. Động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.