Chức năng nhiệm vụ của HĐPBGDPL

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố được quy định tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

2. Hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL thành phố

a) Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

b) Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức nơi công tác;

c) Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực Hội đồng, Hội đồng có Ban Thư ký giúp việc. Việc thành lập, thành phần, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thư ký do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quyết định.