Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH
2 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PL 2022
3 KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI CƠ SỞ
4 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
5 MỘT SỐ KỸ NĂNG TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
6 Tài liệu tập huấn KỸ NĂNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VPHC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
7 MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ KỸ NĂNG TRONG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
8 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
9 100/2019/NĐ-CP' Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
10 Tập huấn TTPBGDPL
11 123/2021/NĐ-CP Nghị định 123.2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định ...
12 52/QĐ-UBND Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động trong quản lý trật tự xây dựng trên địa ...
13 07/2020/QĐ-UBND Quyết định về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
14 TÀI LIỆU TẬP HUẤN TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN