Chức năng nhiệm vụ của HĐPBGDPL
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố được quy định tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 02 ...
Giới thiệu chung về Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (gọi chung là Ủy ban nhân dân thành phố), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ...