Giới thiệu chung về Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (gọi chung là Ủy ban nhân dân thành phố), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ...