Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Thông tư nêu trên, Bộ Tư pháp đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục lấy ý kiến dự thảo VBQPPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý về Bộ Tư pháp