Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 860/SNNPTNT-TTr Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3059/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2022 về việc xây ...
2 Ban Dân tộc thành phố lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu ...
3 Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định các khoản ...
4 Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ ...
5 Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 28/2003/NQ-HĐND ngày 09 tháng 01 năm ...
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách ưu tiên ...
7 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ...
8 Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo ...
9 Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, ...
10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chi tiết ...
11 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến đối với dự thảo bãi bỏ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ...
12 Quy định nội dung chi, mức chi y tế - dân số giai đoạn 2024 - 2025
13 Thanh tra TP Cần Thơ lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
14 Lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đào tạo tiến sĩ và tương ...
15 Dự thảo 20 Luật sửa đổi Tải files đính kèm
16 Dự thảo 21 Luật sửa đổi Tải files đính kèm
17 Tài liệu tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai SỬA ĐỔI Xem file đính kèm
18 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư thay thế ...
19 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi ...
20 Để triển khai thực hiện Điều 55, 56, 57 Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung ...