Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 1489-CV/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam ...
2 144/HD-CĐVC Hướng dẫn số 144/HD-CĐVC ngày 15/11/2022 về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - ...
3 1224-CV/BTGTU
4 992/TL-BTC Thể lệ số 3992/TL-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tư pháp về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ...
5 2022 - 2023 THƯ CHỨC MỪNG CỦA THÀNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT ...
6 173/BATGT-VP Công văn 173/BATGT-VP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ban An toàn giao thông về việc cung cấp ấn phẩm tuyên ...
7 1552/BTTTT-THH Thực hiện hướng dẫn kỹ thật triển khai Đề án 06 phiên bản 1.0
8 22/KH-UBND Kế hoạch - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn ...
9 23/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022
10 24/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính năm 2022
11 6576/UBND-KGVX Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 để tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại
12 6573/UBND-KGVX Triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19
13 255/KH-UBND Điều chỉnh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn thành phố ...
14 6468/UBND-KGVX Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2
15 6464/UBND-NC Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm về pháo từ nay đến Tết ...
16 6255/UBND-KGVX Tiếp tục vừa kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tễ - xã hội
17 3690/QĐ-UBND Quyết định Phân công 08 tổ nhập liệu F0 lưu động tăng cường cho Ủy ban nhân dân quận, huyện trên ...
18 6133/UBND-KGVX Chấn chỉnh tình trạng trục lợi danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật
19 5989/UBND-HCTC Thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
20 233/HĐ.PHPBGDPL Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay
21 234/KH-UBND Thực hiện quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố
22 235/KH-UBND Cách ly y tế F1 tại nhà trên địa bàn thành phố
23 41/2019/QH14
24 187/KH-UBND Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
25 2830/BTP-PBGDPL Tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống COVID-19
26 174/KH-UBND Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố
27 1805/STP-PBGDPL Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28 Số 14/KH-UBND Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã. phường, thị trấn đạt ...
29 72/2020/QH14
30 71/2020/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
31 68/2020/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
32 69/2020/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
33 67/2020/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
34 70/2020/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
35 66/2020/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
36 65/2020/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
37 64/2020/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
38 63/2020/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...
39 LUẬT DOANH NGHIỆP
40 61/2020/QH14
41 60/2020/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
42 62/2020/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
43 58/2020/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
44 57/2020/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...
45 56/2020/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...
46 54/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
47 53/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
48 55/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
49 52/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
50 51/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
51 50/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
52 49/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
53 48/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
54 47/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
55 49/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
56 45/2019/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
57 46/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
58 43/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
59 44/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
60 42/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
61 39/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
62 40/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
63 38/2019/QH14
64 37/2018/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
65 36/2018/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
66 35/2018/QH14
67 33/2018/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
68 32/2018/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
69 30/2018/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
70 34/2018/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
71 31/2018/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
72 29/2018/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
73 28/2018/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
74 27/2018/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
75 26/2018/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
76 24/2018/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
77 23/2018/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
78 25/2018/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
79 22/2018/QH14 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
80 SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN
81 SỔTAY HƯỚNG DẪN SỔtay HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP thông tin cho cơ quan NHÀ NƯỚC