Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 1887/QĐ-BTP ĐỀ ÁN ‘‘NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022”
2 1852/QĐ-BTP TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN (ban hành kèm theo Quyết định số ...
3 754/STP-PBGDPL Thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải cơ sở giai đoạn 2019 đến 2022 năm 2020
4 128/KH-UBND Thực hiện đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2020"
5 428/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022"
6 49/BC-UBND Thực hiện Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tư pháp về tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ ...
7 ... 200 CÂU HỎI - ĐÁP KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO HÒA GIẢI VIÊN
8 ... Ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua ...
9 35/2013/QH13 Căn cứ hiến pháp nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi, bổ sung một số điều theo ...