Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/3/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 142/QĐ-VPCP về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

- Vụ Pháp luật chủ trì phối hợp với Bộ Công an tham mưu trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thực hiện trong Quý II/2024.

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc VPCP trong tháng 3/2024.

- Cục Kiểm soát TTHC chủ trì thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia, an toàn thông tin, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương theo lộ trình đề án 06.

- Các Vụ, Cục Kiểm soát TTHC chủ trì tham gia sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06 phối hợp với Tổ Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình đề án 06.

- Cục Kiểm soát TTHC chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện liên thông điện tử thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với 02 nhóm TTHC: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất” theo trình tự, thủ tục rút gọn phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các địa phương thực hiện trong tháng 4/2024.

- Cục Kiểm soát TTHC chủ trì nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn về Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn; đánh giá, tổng kết sau thí điểm để phát triển mô hình trên diện rộng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương có liên quan thực hiện trong tháng 4/2024.

Quyết định số 142/QĐ-VPCP có hiệu lực từ ngày 16/3/2024.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP