Sổ tay pháp luật xử lý vi phạm hành chính

DANH MỤC LUẬT, NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

STT

 

TÊN VĂN BẢN

 

NGÀY HIỆU LỰC

 

LINK TRA CỨU VĂN BẢN

 

I. LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

 

1

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

01/01/2022

(Luật 67/2020/QH14 xử lý vi phạm hành chính sửa đổi (thuvienphapluat.vn)

 

2

 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

 

01/7/2013

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (thuvienphapluat.vn)

 

 

3

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx

 

 

4

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 

31/3/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-19-2020-ND-CP-kiem-tra-xu-ly-ky-luat-tron-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-434431.aspx

 

 

 

5

Thông tư số 14/2021/TT-BTP  ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 

 

 

14/02/2022

 

https://xlvphc.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=827

 

II. NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CÁC LĨNH VỰC

 

 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

1

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

 

 

01/9/2020

Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực hôn nhân thi hành án phá sản doanh nghiệp (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

2

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

 

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-122-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-ke-hoach-285024.aspx

 

3

Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

 

01/7/2016

Nghị định 95/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê (thuvienphapluat.vn)

4

Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-95-2016-ND-CP-phat-vi-pham-hanh-chinh-thong-ke-494511.aspx?anchor=khoan_2_1

 

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

 

 

5

Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

 

 

15/10/2013

Nghị định 98/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm xổ số (thuvienphapluat.vn)

6

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

 

 

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx?anchor=diem_a_1_6

 

7

 

 

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

 

 

09/11/2013

Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí hóa đơn (thuvienphapluat.vn)

8

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

05/12/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-125-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-455646.aspx?anchor=khoan_4_44

 

9

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định vể xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinhdoanh xổ sổ; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx?anchor=khoan_5_1

 

 

 

10

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

 

 

01/8/2016

 

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi 109/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính quản lý giá phí lệ phí hóa đơn (thuvienphapluat.vn)

 

11

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

 

01/5/2018

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (thuvienphapluat.vn)

 

 

12

Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

 

 

10/5/2018

 

Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi 98/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm kinh doanh bảo hiểm (thuvienphapluat.vn)

 

 

13

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

 

 

01/9/2019

 

Nghị định 63/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công (thuvienphapluat.vn)

 

 

 

 

14

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

 

 

 

01/01/2022

 

 

Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

 

 

15

Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

 

01/12/2013

Nghị định 134/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính điện lực an toàn đập thủy điện (thuvienphapluat.vn)

 

16

Nghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

 

 

15/10/2019

Nghị định 71/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất vật liệu nổ công nghiệp (thuvienphapluat.vn)

 

17

Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

 

01/12/2019

Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh (thuvienphapluat.vn)

 

 

18

 

 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

 

15/10/2020

 

 

Nghị định 98/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả (thuvienphapluat.vn)

 

19

Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

 

11/10/2020

Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

20

Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

 

 

01/01/2014

Nghị định 173/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính khí tượng thủy văn đo đạc bản đồ (thuvienphapluat.vn)

21

Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

06/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-04-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-488081.aspx?anchor=khoan_3_4

 

 

 

22

Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

 

25/6/2016

Nghị định 31/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giống cây trồng bảo vệ thực vật 2016 (thuvienphapluat.vn)

23

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-31-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giong-cay-trong-bao-ve-thuc-vat-2016-310703.aspx

 

 

 

 

24

Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chín trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

 

 

20/5/2017

 

Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi xử phạt hành chính thủy sản thú y giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi (thuvienphapluat.vn)

 

 

25

Nghị định 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

 

 

10/9/2017

 

Nghị định 84/2017/NĐ-CP sửa đổi 173/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính khí tượng đo đạc bản đồ (thuvienphapluat.vn)

 

26

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

 

15/9/2017

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (thuvienphapluat.vn)

 

 

27

Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

 

16/4/2018

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón (thuvienphapluat.vn)

 

28

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (sửa đổi bổ sung nghị định số 07/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2022)

 

10/6/2019

Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (thuvienphapluat.vn)

 

 

29

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phỉ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

 

05/7/2019

Nghị định 42/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (thuvienphapluat.vn)

 

 

30

Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều

 

06/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-500041.aspx

 

 

 

 

 

31

 

 

Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

 

 

 

18/02/2020

 

 

Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP xử phạt hành chính về giống cây trồng (thuvienphapluat.vn)

 

 

32

Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

 

01/4/2020

Nghị định 18/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ (thuvienphapluat.vn)

33

Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

06/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-04-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-488081.aspx?anchor=khoan_3_4

 

 

34

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2022/NĐ-CP)

 

20/4/2021

Nghị định 14/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

35

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

 

 

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-139-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-499527.aspx

 

 

36

Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

 

15/01/2019

Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (thuvienphapluat.vn)

 

 

37

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 

 

01/01/2020

Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thuvienphapluat.vn)

38

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-123-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-hang-hai-477975.aspx?anchor=khoan_34_2_1

 

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

39

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

 

 

 

 

15/01/2018

Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản (thuvienphapluat.vn)

 

 

 

 

 

40

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

 

 

 

 

 

01/4/2020

Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính hoạt động đầu tư xây dựng (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

41

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

01/02/2017

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thuvienphapluat.vn)

 

42

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai(sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 06/01/2022)

 

05/01/2020

Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (thuvienphapluat.vn)

 

 

43

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 06/01/2022)

 

 

10/5/2020

Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (thuvienphapluat.vn)

44

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

10/7/2021

Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP xử phạt hành chính bảo vệ môi trường (thuvienphapluat.vn)

 

 

 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

45

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

 

 

15/4/2020

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện (thuvienphapluat.vn)

 

46

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

 

01/12/2020

Nghị định 119/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí hoạt động xuất bản (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

47

Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em

 

 

01/01/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-130-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-bao-tro-xa-hoi-va-tre-em-499523.aspx

 

 

 

48

Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

01/11/2015

Nghị định 79/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thuvienphapluat.vn)

 

 

49

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 17/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

17/01/2021

Nghị định 12/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lao động bảo hiểm người làm việc nước ngoài (thuvienphapluat.vn)

 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 

50

Nghị định 88-CP năm 1995 ngày 14/12/1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

 

 

01/02/1996

Nghị định 88-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống tệ nạn xã hội (thuvienphapluat.vn)

 

51

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

 

 

15/12/2013

Nghị định 131/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả quyền liên quan (thuvienphapluat.vn)

 

 

 

 

52

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính vê quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

 

 

 

 

05/05/2017

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi 131/2013/NĐ-CP 158/2013/NĐ-CP (thuvienphapluat.vn)

 

53

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

 

01/8/2019

Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (thuvienphapluat.vn)

 

54

Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

 

01/8/2019

Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao (thuvienphapluat.vn)

 

 

55

 

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

 

 

01/6/2021

Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo (thuvienphapluat.vn)

56

Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

01/01/2022

Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch (thuvienphapluat.vn)

 

 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

57

Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

 

15/10/2013

Nghị định 99/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính sở hữu công nghiệp (thuvienphapluat.vn)

 

58

Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

 

15/11/2013

Nghị định 107/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính năng lượng nguyên tử (thuvienphapluat.vn)

 

 

59

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

 

15/12/2017

Nghị định 119/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường (thuvienphapluat.vn)

 

 

 

60

Thông tư số 18/2018/BKHCN ngày 18/12/0218 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

 

 

15/02/2019

Thông tư 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2017/NĐ-CP (thuvienphapluat.vn)

 

61

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

 

 

01/8/2019

Nghị định 51/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ (thuvienphapluat.vn)

62

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

01/01/2022

Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính sở hữu công nghiệp (thuvienphapluat.vn)

 

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

63

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 

10/3/2021

Nghị định 04/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC Y TẾ

 

 

 

64

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

 

20/10/2018

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (thuvienphapluat.vn)

 

 

65

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 

15/11/2020

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (thuvienphapluat.vn)

 

 

 

 

66

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 

 

 

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-124-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-115-2018-ND-CP-va-117-2020-ND-CP-499187.aspx?anchor=diem_d_29_2

 

 

LĨNH VỰC THUẾ

 

 

 

67

   

 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/ 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

 

 

15/12/2013

Nghị định 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành thuế (thuvienphapluat.vn)

 

68

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

 

05/12/2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC HẢI QUAN

 

 

69

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

 

10/12/2020

Nghị định 128/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (thuvienphapluat.vn)

70

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế (thuvienphapluat.vn)

 

 

LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG

 

 

 

71

Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

 

22/11/2013

Nghị định 120/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quốc phòng cơ yếu (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC KHO BẠC

 

 

 

72

Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước

 

01/02/2020

Thông tư 87/2019/TT-BTC thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước (thuvienphapluat.vn)

 

LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

 

 

73

Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

 

31/12/2019

Nghị định 88/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (thuvienphapluat.vn)

 

Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

01/01/2022

Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ (thuvienphapluat.vn)

 

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

 

74

Nghị định số 125/2021/NĐ-Cp ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

01/01/2021

Nghị định 125/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bình đẳng giới (thuvienphapluat.vn)

 

 

 

75

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-144-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-an-ninh-an-toan-xa-hoi-425471.aspx

 

 

 

76

Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

 

01/01/2021

Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (thuvienphapluat.vn)

77

Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-128-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-156-2020-ND-CP-306856.aspx?anchor=diem_b_9_1