Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 102/2023/QH15 Nghị quyết số 102/2023/QH15 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê ...
2 103/2023/QH15 Nghị quyết số 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
3 104/2023/QH15 Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
4 105/2023/QH15 Nghị quyết số 105/2023/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
5 106/2023/QH15 Nghị quyết số 106/2023/QH15 thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ
6 107/2023/QH15 Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn ...
7 108/2023/QH15 Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các ...
8 109/2023/QH15 Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa ...
9 110/2023/QH15 Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
10 06/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 261/TTr-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng ...
11 07/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ...
12 08/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 295/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm ...
13 09/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 295/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố ...
14 10/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 293/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
15 11/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 1/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
16 12/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 1/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
17 Xét tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
18 14/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 298/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Nghị quyết về việc quy định chức danh, ...
19 38/NQ-HĐND Xét tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban ...
20 40/NQ-HĐND Xét tờ trình số 643/TTr-UBND ngày 3/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Kế hoạch tổ ...
21 41/NQ-HĐND Xét tờ trình số 642/TTr-UBND ngày 3/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị ...
22 42/NQ-HĐND Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - ...
23 43/NQ-HĐND Xét tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 20/11/2023 của UBND thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm ...
24 44/NQ-HĐND Xét tờ trình số 313/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày ngày 04 tháng 12 ...
25 45/NQ-HĐND Xét tờ trình số 283/TTr-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết của HĐND thành phố về việc ...
26 46/NQ-HĐND Xét tờ trình số 284/TTr-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
27 47/NQ-HĐND Xét tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ...
28 48/NQ-HĐND Xét tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc xin ý kiến phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu ...
29 49/NQ-HĐND Xét tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư ...
30 50/NQ-HĐND Xét tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư ...
31 51/NQ-HĐND Xét tờ trình số 315/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ...
32 52/NQ-HĐND Xét tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 4/12/2023 của UBND TPCT về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, ...
33 53/NQ-HĐND Xét tờ trình số 308/TTr-UBND ngày 4/12/2023 của UBND TPCT về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Công văn số 5045/UBND-XDDT ...
34 54/NQ-HĐND Xét tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 25/11/2023 của UBND TPCT về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương của ...
35 55/NQ-HĐND Xét tờ trình số 311/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND TPCT về việc giao, cho ý kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố ...
36 56/NQ-HĐND Xét tờ trình số 307/TTr-UBND ngày 4/12/2023 của UBND TPCT về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 và danh ...
37 57/NQ-HĐND Xét tờ trình số 303/TTr-UBND ngày 1/12/2023 của UBND TPCT về việc thông qua Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách ...
38 58/NQ-HĐND Xét tờ trình số 297/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của UBND TPCT về việc dự thảo Nghị quyết giao số lượng người hoạt động không ...
39 59/NQ-HĐND Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ ...
40 39/NQ-HĐND Căn cứ biên bản kiếm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu ngày ...
41 32 NQ-HDND Nghị quyết thông qua Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
42 33 NQ-HDND Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự ...
43 34 NQ-HDND Nghị quyết điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước ...
44 35/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.
45 36/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương.
46 37/NQ-HĐND Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố Cần Thơ năm 2024.
47 19/2023/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
48 853/NQ-UBTVQH15 Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ...
49 126NQ/CP Nghị quyết số 126NQ/CP Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ ...
50 90/2023/QH15 Nghị quyết số 90/2023/QH15 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
51 95/2023/QH15 Nghị quyết số 95/2023/QH15 về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị ...
52 91/2023/QH15 Nghị quyết số 91/2023/QH15 về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Xem chi tiết
53 93/2023/QH15 Nghị quyết số: 93/2023/QH15 Về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế ...
54 92/2023/QH15 Nghị quyết số 92/2023/QH15 Về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh ...
55 97/2023/QH15 Nghị quyết số 97/2023/QH15 Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân ...
56 96/2023/QH15 Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, ...
57 99/2023/QH15 Nghị quyết số 99/2023/QH15 về Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác ...
58 16/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ Tải files ...
59 94/2023/QH15 Nghị quyết số 94/2023/QH15 về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 ...
60 02/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND về khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao trong lĩnh vực ...
61 03/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật ...
62 04/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên đường. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ ...
63 05/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ...
64 18/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và ...
65 19/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH ...
66 20/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán ...
67 21/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân ...
68 22/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung ...
69 23/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố ...
70 24/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 2023 các nguồn vốn ngân sách địa ...
71 25/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành ...
72 26/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ...
73 27/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 của thành phố Cần ...
74 28/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn ...
75 29/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười một của Hội đồng nhân dân ...
76 14/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành ...
77 15/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
78 16/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026. HỘI ĐỒNG ...
79 17/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - ...
80 13/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc phối hợp giữa cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để ...
81 11/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công ...
82 12/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình ...
83 101/2023/QH15 Nghị quyết số 101/2023/QH15 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV họp từ ngày 22/5/2023 đến ngày 24/6/2023 đã xem xét, quyết định ...
84 Bãi bỏ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định mức chi cho công tác tổ ...
85 10/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân ...
86 09/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân ...
87 07/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố ...
88 08/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản ...
89 89/2023/QH15 Nghị quyết số 89/2023/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp ...
90 06/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân ...
91 38/NQ-CP Nghị quyết số 38/NQ-CP về Đề Nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù ...
92 10/2022/NQ-HĐND Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND TP sửa đổi, bổ sung ...
93 57-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn ...
94 05/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
95 03/2023/QĐ-UBND Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...
96 04/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục ...
97 Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban ...
98 02/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây ...
99 01/2023/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định nội dung chi, mức chi và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai ...
100 47-CTr/TU
101 Nghị quyết 165/NQ-CP Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023
102 08/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc Sửa đổi điểm e khoản 4 ...
103 10/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị ...
104 11/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nội dung, mức chi thực hiện ...
105 09/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định phân cấp nguồn thu, ...
106 12/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị quyết ...
107 13/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, ...
108 14/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định về diện tích nhà ở tối ...
109 41/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức các kỳ họp thường ...
110 42/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế ...
111 43/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách ...
112 44/NQ-HĐND Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu ...
113 45/NQ-HĐND Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân ...
114 46/NQ-HĐND Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.
115 47/NQ-HĐND Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao, cho ý kiến kế hoạch vốn ...
116 48/NQ-HĐND Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về dừng thực hiện Đề án khai thác quỹ ...
117 49/NQ-HĐND Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về về việc thông qua danh mục các dự án ...
118 50/NQ-HĐND Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại ...
119 14-NQ/TU Nghị quyết số 14-NQ/TU nghị quyết nhiệm vụ 2023
120 29-NQ/TW Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại ...
121 45-NQ/TW Kết luận số 45-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời ...
122 28-NQ/TW Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm ...
123 36/NQ-HĐND Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội ...
124 37/NQ-HĐND Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng ...
125 38/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch ...
126 39/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư ...
127 40/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư ...
128 68/2022/QH15 Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa XV thông qua về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
129 27-NQ/TW Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp ...
130 Công văn số 613-CV/TU Công văn số 613-CV/TU ngày 21/10/2022 quán triệt, triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 05/8/2022ncuar Bộ Chính ...
131 31-NQ/ĐH Nghị quyết số 31-NQ/ĐH ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ về Nghị quyết Đại ...
132 37-CTr/TU Chương trình số 37-CTr/TU ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của ...
133 05/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi thưởng và chế độ ...
134 05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã ...
135 03/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo ...
136 04/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi từ ngân sách nhà ...
137 02/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND ...
138 18-CT/TU Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2022 Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập ...
139 32-CTr/TU Chương trình số 32-CTr/TU ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về Chương trình thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày ...
140 228-BC/TU Báo cáo số 228-BC/TU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 05 thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/4/2017 ...
141 31-CTr/TU Chương trình số 31-CTr/TU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về Chương trình thực hiện nghị quyết sô 13-NQ/TW về ...
142 226-BC/TU Báo cáo Số 226-BC/TU ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày ...
143 99-KH/TU Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 ...
144 01/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết số ...
145 217-BC/TU Báo cáo số 217-BC/TU ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 ...
146 16-KH/BDTV Kế hoạch số 16-KH/BDTV ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ban Dân vận Thành ủy tuyên truyền Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; ...
147 68-KL/TU Kết luận số 68-KL/TU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số ...
148 07-NQ/TU Về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban ...
149 15-CV/TU Công văn số 15-CV/TU ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực ...
150 45/2022/QH15 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
151 43/2022/QH15
152 11-NQ/TU Về chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp
153 12-NQ/TU Về xây dựng và phát triển quận Bình thủy trở thành độ thị văn minh, hiện đại của thành phố Cần Thơ
154 13-CT/TU Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
155 Nghị quyết số 06-NQ/TU Về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
156 09/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc không thu học phí ...
157 10/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp nguồn thu, ...
158 11/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành nguyên tắc, tiêu chí ...
159 12/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức hỗ trợ cho ...
160 13/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ di ...
161 14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định nội dung, mức chi tổ ...
162 60/NQ-HĐND Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện nhiệm vụ ...
163 07-CT/TU Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố
164 12-CT/TU Về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, ...
165 08/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc không thu học phí ...
166 11-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển ...
167 98/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về ...
168 02/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 ...
169 03/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định chế độ, chính sách ...
170 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định mức học phí đối ...
171 05/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định mức hỗ trợ trẻ em ...
172 06/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Ban hành chính sách thu hút, hỗ ...
173 07/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức chi thực hiện ...
174 14-CTr/TU Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ...
175 11-CT/TU Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố
176 Số 02-NQ/TU Về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
177 08-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành ...
178 01/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định nội dung, mức chi và ...
179 10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định nguyên tắc, tiêu chí ...
180 12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định nội dung và mức chi từ ...
181 34/NQ-HĐND Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kế hoạch phát triển kinh tế - xã ...
182 35/NQ-HĐND Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kế hoạch tài chính 05 năm giai ...
183 42/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua Điều chỉnh ...
184 43/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao biên chế công chức ...
185 13/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bãi bỏ Nghị quyết ...
186 59-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
187 57-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc ...
188 33-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến ...
189 17-NQ/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên ...
190 08-NQ/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và ...
191 09-NQ/TU Về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, ...
192 10-NQ/TU Về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới
193 06-ĐA/TU Phát triển hạ tầng giao thông và logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và đính hướng giai đoạn 2026-2030
194 07-ĐA/TU Phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030
195 08-ĐA/TU Xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030
196 09-ĐA/TU Giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2021 - 2030
197 10-ĐA/TU Phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030
198 20-CTr/TU Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
199 24-CTr/TU Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021 - 2030
200 25-CTr/TU Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2030
201 26-CTr/TU Cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ
202 27-CTr/TU Bảo vệ môi trường “Cần Thơ xanh và sạch”; phòng, chống ô nhiễm môi trường và ngập nghẹt thành phố giai đoạn ...
203 28-CTr/TU Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2030
204 10-CT/TU Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố
205 15-CT/TU Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát ...