Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 57-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp ...
2 47-CTr/TU
3 Nghị quyết 165/NQ-CP Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023
4 08/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc Sửa ...
5 10/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa ...
6 11/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nội ...
7 09/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định ...
8 12/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung khoản ...
9 13/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức ...
10 14/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định về ...
11 41/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức ...
12 42/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực ...
13 43/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê ...
14 44/NQ-HĐND Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi ...
15 45/NQ-HĐND Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết ...
16 46/NQ-HĐND Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự ...
17 47/NQ-HĐND Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao, cho ...
18 48/NQ-HĐND Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về dừng thực ...
19 49/NQ-HĐND Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về về việc thông ...
20 50/NQ-HĐND Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và ...
21 14-NQ/TU Nghị quyết số 14-NQ/TU nghị quyết nhiệm vụ 2023
22 29-NQ/TW Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh ...
23 45-NQ/TW Kết luận số 45-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Định hướng Quy hoạch ...
24 28-NQ/TW Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới ...
25 36/NQ-HĐND Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ ...
26 37/NQ-HĐND Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung ...
27 38/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều ...
28 39/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê ...
29 40/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê ...
30 68/2022/QH15 Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa XV thông qua về Kế hoạch phát triển kinh ...
31 27-NQ/TW Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và ...
32 Công văn số 613-CV/TU Công văn số 613-CV/TU ngày 21/10/2022 quán triệt, triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày ...
33 31-NQ/ĐH Nghị quyết số 31-NQ/ĐH ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ ...
34 37-CTr/TU Chương trình số 37-CTr/TU ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số ...
35 05/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức ...
36 05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện ...
37 03/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức ...
38 04/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức ...
39 02/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ Nghị ...
40 18-CT/TU Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2022 Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về hướng tới kỷ ...
41 32-CTr/TU Chương trình số 32-CTr/TU ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về Chương trình thực hiện Kết ...
42 228-BC/TU Báo cáo số 228-BC/TU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 05 thực hiện Chỉ thị ...
43 31-CTr/TU Chương trình số 31-CTr/TU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về Chương trình thực hiện nghị ...
44 226-BC/TU Báo cáo Số 226-BC/TU ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị ...
45 99-KH/TU Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về triển khai thực hiện Chỉ thị ...
46 01/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều ...
47 217-BC/TU Báo cáo số 217-BC/TU ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
48 16-KH/BDTV Kế hoạch số 16-KH/BDTV ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ban Dân vận Thành ủy tuyên truyền Nghị quyết 59-NQ/TW ...
49 68-KL/TU Kết luận số 68-KL/TU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực ...
50 07-NQ/TU Về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng ...
51 15-CV/TU Công văn số 15-CV/TU ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ...
52 45/2022/QH15 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
53 43/2022/QH15
54 11-NQ/TU Về chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp
55 12-NQ/TU Về xây dựng và phát triển quận Bình thủy trở thành độ thị văn minh, hiện đại của thành phố Cần ...
56 13-CT/TU Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
57 Nghị quyết số 06-NQ/TU Về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
58 09/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về ...
59 10/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy ...
60 11/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban ...
61 12/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy ...
62 13/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy ...
63 14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
64 60/NQ-HĐND Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kết ...
65 07-CT/TU Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố
66 12-CT/TU Về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu biện suy thoái về tư tưởng ...
67 08/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về ...
68 11-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ...
69 98/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 ...
70 02/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Sửa ...
71 03/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
72 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
73 05/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
74 06/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Ban hành ...
75 07/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy ...
76 14-CTr/TU Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của ...
77 11-CT/TU Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn ...
78 Số 02-NQ/TU Về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
79 08-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu ...
80 01/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
81 10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
82 12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định ...
83 34/NQ-HĐND Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kế hoạch ...
84 35/NQ-HĐND Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kế hoạch ...
85 42/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ...
86 43/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ...
87 13/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về ...
88 59-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn ...
89 57-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát ...
90 33-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo ...
91 17-NQ/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực ...
92 08-NQ/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ...
93 09-NQ/TU Về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ...
94 10-NQ/TU Về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới
95 06-ĐA/TU Phát triển hạ tầng giao thông và logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và đính ...
96 07-ĐA/TU Phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030
97 08-ĐA/TU Xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030
98 09-ĐA/TU Giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2021 - 2030
99 10-ĐA/TU Phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030
100 20-CTr/TU Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
101 24-CTr/TU Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021 - 2030
102 25-CTr/TU Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2030
103 26-CTr/TU Cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ
104 27-CTr/TU Bảo vệ môi trường “Cần Thơ xanh và sạch”; phòng, chống ô nhiễm môi trường và ngập nghẹt ...
105 28-CTr/TU Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2030
106 10-CT/TU Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ...
107 15-CT/TU Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, ...