Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 06/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 261/TTr-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng ...
2 07/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ...
3 08/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 295/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm ...
4 09/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 295/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố ...
5 10/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 293/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
6 11/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 1/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
7 12/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 1/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
8 Xét tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
9 14/2023/NQ-HĐND Xét tờ trình số 298/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Nghị quyết về việc quy định chức danh, ...
10 38/NQ-HĐND Xét tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban ...
11 40/NQ-HĐND Xét tờ trình số 643/TTr-UBND ngày 3/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Kế hoạch tổ ...
12 41/NQ-HĐND Xét tờ trình số 642/TTr-UBND ngày 3/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị ...
13 42/NQ-HĐND Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - ...
14 43/NQ-HĐND Xét tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 20/11/2023 của UBND thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm ...
15 44/NQ-HĐND Xét tờ trình số 313/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày ngày 04 tháng 12 ...
16 45/NQ-HĐND Xét tờ trình số 283/TTr-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết của HĐND thành phố về việc ...
17 46/NQ-HĐND Xét tờ trình số 284/TTr-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành ...
18 47/NQ-HĐND Xét tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ...
19 48/NQ-HĐND Xét tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc xin ý kiến phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu ...
20 49/NQ-HĐND Xét tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư ...
21 50/NQ-HĐND Xét tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư ...
22 51/NQ-HĐND Xét tờ trình số 315/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ...
23 52/NQ-HĐND Xét tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 4/12/2023 của UBND TPCT về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, ...
24 53/NQ-HĐND Xét tờ trình số 308/TTr-UBND ngày 4/12/2023 của UBND TPCT về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Công văn số 5045/UBND-XDDT ...
25 54/NQ-HĐND Xét tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 25/11/2023 của UBND TPCT về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương của ...
26 55/NQ-HĐND Xét tờ trình số 311/TTr-UBND ngày 5/12/2023 của UBND TPCT về việc giao, cho ý kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố ...
27 56/NQ-HĐND Xét tờ trình số 307/TTr-UBND ngày 4/12/2023 của UBND TPCT về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 và danh ...
28 57/NQ-HĐND Xét tờ trình số 303/TTr-UBND ngày 1/12/2023 của UBND TPCT về việc thông qua Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách ...
29 58/NQ-HĐND Xét tờ trình số 297/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của UBND TPCT về việc dự thảo Nghị quyết giao số lượng người hoạt động không ...
30 59/NQ-HĐND Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ ...
31 39/NQ-HĐND Căn cứ biên bản kiếm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu ngày ...
32 32 NQ-HDND Nghị quyết thông qua Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
33 33 NQ-HDND Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự ...
34 34 NQ-HDND Nghị quyết điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước ...
35 35/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.
36 36/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương.
37 37/NQ-HĐND Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố Cần Thơ năm 2024.
38 02/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND về khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao trong lĩnh vực ...
39 03/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật ...
40 04/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên đường. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ ...
41 05/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ...
42 18/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và ...
43 19/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH ...
44 20/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán ...
45 21/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân ...
46 22/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung ...
47 23/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố ...
48 24/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 2023 các nguồn vốn ngân sách địa ...
49 25/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành ...
50 26/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ...
51 27/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 của thành phố Cần ...
52 28/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn ...
53 29/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười một của Hội đồng nhân dân ...
54 16/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026. HỘI ĐỒNG ...
55 17/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - ...
56 10/2022/NQ-HĐND Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND TP sửa đổi, bổ sung ...
57 08/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc Sửa đổi điểm e khoản 4 ...
58 10/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị ...
59 11/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nội dung, mức chi thực hiện ...
60 09/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định phân cấp nguồn thu, ...
61 12/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị quyết ...
62 13/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, ...
63 14/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định về diện tích nhà ở tối ...
64 41/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức các kỳ họp thường ...
65 42/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế ...
66 43/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách ...
67 44/NQ-HĐND Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu ...
68 45/NQ-HĐND Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân ...
69 46/NQ-HĐND Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.
70 47/NQ-HĐND Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao, cho ý kiến kế hoạch vốn ...
71 48/NQ-HĐND Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về dừng thực hiện Đề án khai thác quỹ ...
72 49/NQ-HĐND Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về về việc thông qua danh mục các dự án ...
73 50/NQ-HĐND Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại ...
74 36/NQ-HĐND Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội ...
75 37/NQ-HĐND Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng ...
76 38/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch ...
77 39/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư ...
78 40/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư ...
79 05/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi thưởng và chế độ ...
80 05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã ...
81 03/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo ...
82 04/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi từ ngân sách nhà ...
83 02/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND ...
84 01/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết số ...
85 09/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc không thu học phí ...
86 10/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp nguồn thu, ...
87 11/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành nguyên tắc, tiêu chí ...
88 12/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức hỗ trợ cho ...
89 13/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ di ...
90 14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định nội dung, mức chi tổ ...
91 60/NQ-HĐND Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện nhiệm vụ ...
92 08/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc không thu học phí ...
93 02/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 ...
94 03/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định chế độ, chính sách ...
95 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định mức học phí đối ...
96 05/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định mức hỗ trợ trẻ em ...
97 06/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Ban hành chính sách thu hút, hỗ ...
98 07/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức chi thực hiện ...
99 01/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định nội dung, mức chi và ...
100 10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định nguyên tắc, tiêu chí ...
101 12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định nội dung và mức chi từ ...
102 34/NQ-HĐND Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kế hoạch phát triển kinh tế - xã ...
103 35/NQ-HĐND Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kế hoạch tài chính 05 năm giai ...
104 42/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua Điều chỉnh ...
105 43/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao biên chế công chức ...
106 13/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bãi bỏ Nghị quyết ...