Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 08/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc Sửa ...
2 10/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa ...
3 11/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nội ...
4 09/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định ...
5 12/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung khoản ...
6 13/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức ...
7 14/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định về ...
8 41/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức ...
9 42/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực ...
10 43/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê ...
11 44/NQ-HĐND Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi ...
12 45/NQ-HĐND Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết ...
13 46/NQ-HĐND Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự ...
14 47/NQ-HĐND Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao, cho ...
15 48/NQ-HĐND Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về dừng thực ...
16 49/NQ-HĐND Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về về việc thông ...
17 50/NQ-HĐND Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và ...
18 36/NQ-HĐND Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ ...
19 37/NQ-HĐND Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung ...
20 38/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều ...
21 39/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê ...
22 40/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê ...
23 05/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức ...
24 05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện ...
25 03/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức ...
26 04/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức ...
27 02/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ Nghị ...
28 01/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều ...
29 09/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về ...
30 10/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy ...
31 11/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban ...
32 12/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy ...
33 13/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy ...
34 14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
35 60/NQ-HĐND Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kết ...
36 08/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về ...
37 02/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Sửa ...
38 03/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
39 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
40 05/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
41 06/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Ban hành ...
42 07/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy ...
43 01/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
44 10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy ...
45 12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định ...
46 34/NQ-HĐND Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kế hoạch ...
47 35/NQ-HĐND Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kế hoạch ...
48 42/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ...
49 43/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ...
50 13/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về ...