Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 57-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn ...
2 47-CTr/TU
3 14-NQ/TU Nghị quyết số 14-NQ/TU nghị quyết nhiệm vụ 2023
4 Công văn số 613-CV/TU Công văn số 613-CV/TU ngày 21/10/2022 quán triệt, triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 05/8/2022ncuar Bộ Chính ...
5 31-NQ/ĐH Nghị quyết số 31-NQ/ĐH ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ về Nghị quyết Đại ...
6 37-CTr/TU Chương trình số 37-CTr/TU ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của ...
7 18-CT/TU Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2022 Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập ...
8 32-CTr/TU Chương trình số 32-CTr/TU ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về Chương trình thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày ...
9 228-BC/TU Báo cáo số 228-BC/TU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 05 thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/4/2017 ...
10 31-CTr/TU Chương trình số 31-CTr/TU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về Chương trình thực hiện nghị quyết sô 13-NQ/TW về ...
11 226-BC/TU Báo cáo Số 226-BC/TU ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày ...
12 99-KH/TU Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 ...
13 217-BC/TU Báo cáo số 217-BC/TU ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 ...
14 16-KH/BDTV Kế hoạch số 16-KH/BDTV ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ban Dân vận Thành ủy tuyên truyền Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; ...
15 68-KL/TU Kết luận số 68-KL/TU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số ...
16 07-NQ/TU Về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban ...
17 15-CV/TU Công văn số 15-CV/TU ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực ...
18 11-NQ/TU Về chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp
19 12-NQ/TU Về xây dựng và phát triển quận Bình thủy trở thành độ thị văn minh, hiện đại của thành phố Cần Thơ
20 13-CT/TU Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
21 Nghị quyết số 06-NQ/TU Về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
22 07-CT/TU Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố
23 12-CT/TU Về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, ...
24 11-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển ...
25 14-CTr/TU Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ...
26 11-CT/TU Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố
27 Số 02-NQ/TU Về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
28 08-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành ...
29 57-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc ...
30 33-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến ...
31 17-NQ/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên ...
32 08-NQ/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và ...
33 09-NQ/TU Về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, ...
34 10-NQ/TU Về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới
35 06-ĐA/TU Phát triển hạ tầng giao thông và logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và đính hướng giai đoạn 2026-2030
36 07-ĐA/TU Phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030
37 08-ĐA/TU Xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030
38 09-ĐA/TU Giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2021 - 2030
39 10-ĐA/TU Phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030
40 20-CTr/TU Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
41 24-CTr/TU Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021 - 2030
42 25-CTr/TU Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2030
43 26-CTr/TU Cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ
44 27-CTr/TU Bảo vệ môi trường “Cần Thơ xanh và sạch”; phòng, chống ô nhiễm môi trường và ngập nghẹt thành phố giai đoạn ...
45 28-CTr/TU Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2030
46 10-CT/TU Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố
47 15-CT/TU Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát ...