Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 102/2023/QH15 Nghị quyết số 102/2023/QH15 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê ...
2 103/2023/QH15 Nghị quyết số 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
3 104/2023/QH15 Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
4 105/2023/QH15 Nghị quyết số 105/2023/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
5 106/2023/QH15 Nghị quyết số 106/2023/QH15 thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ
6 107/2023/QH15 Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn ...
7 108/2023/QH15 Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các ...
8 109/2023/QH15 Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa ...
9 110/2023/QH15 Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
10 853/NQ-UBTVQH15 Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ...
11 126NQ/CP Nghị quyết số 126NQ/CP Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ ...
12 90/2023/QH15 Nghị quyết số 90/2023/QH15 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
13 95/2023/QH15 Nghị quyết số 95/2023/QH15 về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị ...
14 91/2023/QH15 Nghị quyết số 91/2023/QH15 về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Xem chi tiết
15 93/2023/QH15 Nghị quyết số: 93/2023/QH15 Về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế ...
16 92/2023/QH15 Nghị quyết số 92/2023/QH15 Về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh ...
17 97/2023/QH15 Nghị quyết số 97/2023/QH15 Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân ...
18 96/2023/QH15 Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, ...
19 99/2023/QH15 Nghị quyết số 99/2023/QH15 về Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác ...
20 94/2023/QH15 Nghị quyết số 94/2023/QH15 về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 ...
21 101/2023/QH15 Nghị quyết số 101/2023/QH15 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV họp từ ngày 22/5/2023 đến ngày 24/6/2023 đã xem xét, quyết định ...
22 89/2023/QH15 Nghị quyết số 89/2023/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp ...
23 38/NQ-CP Nghị quyết số 38/NQ-CP về Đề Nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù ...
24 Nghị quyết 165/NQ-CP Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023
25 29-NQ/TW Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại ...
26 45-NQ/TW Kết luận số 45-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời ...
27 28-NQ/TW Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm ...
28 68/2022/QH15 Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa XV thông qua về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
29 27-NQ/TW Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp ...
30 45/2022/QH15 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
31 43/2022/QH15
32 98/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về ...
33 59-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045