Cần Thơ thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động

Ngày 02/5/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 1659/UBND-KGVX về thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan có liên quan rà sóat, tổng hợp kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách xã hội văn hoá lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục mầm non.

Giao Giám đốc Sở Tài chính hàng năm căn cứ khả năng của thành phố và trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện do Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban ngành thành phố có liên quan và địa phương xây dựng để tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định.

Giao Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và Thủ trưởng đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, tham mưu UBND thành phố xác định nơi có nhiều lao động theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 87 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động.

Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hướng dẫn, đôn đốc tổ chức Công đoàn các cấp có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho công nhân, người lao động trong thực hiện thủ tục xác nhận nơi làm việc tại khu công nghiệp của cha, mẹ trẻ em, bảo đảm chế độ cho trẻ em và tạo điều kiện để giáo viên mầm non đủ điều kiện được hưởng chính sách. Đồng thời, tuyên truyền các chính sách đối với lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo, rà soát việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động đã được xác định; bố trí quỹ đất xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách đến các đối tượng thụ hưởng chính sách, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định về thủ tục hồ sơ trong thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP