Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 1180/UBND-NC CV 1180 UBND CHỈ ĐẠO VỀ XD XÃ PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PL
2 2023 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ Thực ...
3 2023 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ I. QUẬN NINH KIỀU ...
4 2023 DANH SÁCH PHƯỜNG CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ Stt Tên đơn ...
5 130/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 - Huyện Phong Điền
6 133/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 - Quận Thốt Nốt
7 136/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 - Huyện Cờ Đỏ
8 136/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 - Huyện Thới Lai
9 238/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 - Quận Cái Răng
10 283/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 - Huyện Vĩnh Thạnh
11 339/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 - Quận Bình Thủy
12 437/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 - Quận Ninh Kiều
13 575/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 - Quận Ô Môn
14 4707/QĐ-UBND Quyết định 4707/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Huyện Cờ Đỏ ...
15 2022 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
16 2022 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
17 2022 DANH SÁCH XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
18 677/QĐ-UBND Quyết định 677/QĐ-UBND về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Quận Bình Thủy ...
19 441/QĐ-UBND Quyết định 441/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Huyện Phong Điền ...
20 406/QĐ-UBND Quyết định 406/QĐ-UBND về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Quận Ninh Kiều ...
21 261/QĐ-UBND Quyết định 261/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Huyện Thới Lai ...
22 375/QĐ-UBND Quyết định 375/QĐ-UBND công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Huyện Vĩnh Thạnh ...
23 232/QĐ-UBND Quyết định 232/QĐ-UBND công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Quận Thốt Nốt Xem chi ...
24 430/QĐ-UBND Quyết định 430/QĐ-UBND về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Quận Cái Răng ...
25 1037/QĐ-UBND Quyết định 1037/QĐ-UBND về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Quận Ô Môn ...
26 92/KH-UBND Thực hiện quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22-07-2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về Xã, Phường, Thị Trấn đạt ...
27 2021 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021
28 2021 DANH SÁCH ĐẠT CHUẨN TCPL
29 2021 DANH SÁCH CHƯA ĐẠT CHUẨN TCPL
30 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
31 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
32 --- Danh sách phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Bình Thủy
33 --- Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Bình Thủy
34 --- Danh sách cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Phong Điền
35 731/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Ô Môn
36 619/QĐ-TTg KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ Thực hiện ...
37 25/2021/QĐ-TTg
38 409/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Bình Thủy
39 262/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Cờ Đỏ
40 310/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Cái Răng
41 90/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Thốt Nốt
42 219/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Huyện Vĩnh Thạnh
43 445/QĐ-UBND Quyết định Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Ninh Kiều
44 119/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Huyện Phong Điền
45 224/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Huyện Thới Lai