Giới thiệu mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023

Căn cứ Công văn số 168/BNN-VPĐP ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương về việc giới thiệu mô hình, sáng kiến  hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Công văn số 909/VPUB-KT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giới thiệu mô hình cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính chuyển Ấn phẩm “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023” đến các cơ quan, đơn vị tham khảo, nghiên cứu, thực hiện và nhân rộng góp phần thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố hiệu quả, bền vững. Các cơ quan, đơn vị sử dụng Ấn phẩm trên Cổng thông tin điện tử đính kèm Công văn số 168/BNN-VPĐP ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

Cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập trên Cổng thông tin điện tử Chương trình địa chỉ mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa chỉ http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/nong-thon-moi-2023-gioi-thieu-cac-mo-hinh-sang-kien-hay-trong-xay-dung-nong-thon-moi.aspx.

                                                Phòng Nghiệp vụ 1-Sở Tư pháp