Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật đất đai năm 2024 của Ngành Tư pháp

Ngày 22/3/2024, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chủ trì Hội nghị.

Luật Đất đai năm 2024 đã được Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 18/01/2024 tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương và 260 điều với nhiều điểm mới quan trọng, đã thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhấn mạnh các Luật Đất đai ở Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là Luật Đất đai năm 2024, là đạo luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp như: Lĩnh vực Thi hành án dân sự, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý…

Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, gồm có ông Lê Việt sĩ, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Bình, Cục phó phụ trách, Cục Thi hành án thành phố cùng đại diện công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Tư pháp và công chức Cục Thi hành án thành phố cùng tham dự hội nghị.    

Tại Hội nghị, các đại biểu, đại diện một số địa phương đã cùng trao đổi, thảo luận với nhóm chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội các nội dung liên quan đến công bố quy hoạch, chuyển nhượng đất trồng lúa, bảng giá đất…; trên cơ sở đó, kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

                                                Phòng Nghiệp vụ 1-Sở Tư pháp