Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Ngày 26/4/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 420/KH-BGDĐT về tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm kịp thời nắm tình hình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Đồng thời, phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có) cũng như kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định liên quan đến Kỳ thi những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, kế hoạch yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đáp ứng những nội dung sau:

- Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Quy chế thi; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

- UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ và các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.

Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo trong công tác tổ chức, tham gia thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi. Chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguyên tắc độc lập của hoạt động thanh tra, kiểm tra, không bỏ sót, khoảng trống, không bị động.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo thẩm quyền; Ban hành Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi phù hợp với Quy chế thi sửa đổi, hướng dẫn thi và quy định về công tác kiểm tra của Bộ; đồng thời, Thanh tra Bộ chủ trì rà soát, chỉnh sửa Sổ tay nghiệp vụ, Tài liệu điện tử và bộ câu hỏi/đáp án đánh giá nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi phù hợp với Quy chế thi sửa đổi, hướng dẫn thi và quy định về công tác kiểm tra của Bộ.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP