Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

Ngày 26/3 là một ngày đặc biệt. Đây không chỉ đơn thuần là ngày kỷ niệm mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Ngày này nhằm để tôn vinh sự trưởng thành của thế hệ trẻ cũng như khẳng định vai trò của lực lượng thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó, Đoàn TNCS Đông Dương ra đời. Qua các giai đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Từ ngày 23 đến ngày 25-5-1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn lấy ngày 26-3, một ngày trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương tháng 3-1931 làm kỷ niệm thành lập Đoàn.

Trải qua suốt hơn 90 năm phát triển, Đoàn thanh niên tự nhận thức phải luôn tiếp tục phát huy không ngừng bản chất đoàn viên trung thành, tổ chức động viên những bạn trẻ, thường xuyên bổ sung lực lượng, lớp học đoàn viên đặc biệt nhất chính là bốn truyền thống quý báu:

- Một là truyền thống yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu quê hương, trung thành tuyệt đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

- Hai là sự nhiệt huyết, dũng cảm, không ngại khó khăn, thử thách tình nguyện xung kích cách mạng. Luôn sẵn sàng cho các nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

- Ba là truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, không gây chia rẽ trong nội bộ, biết yêu thương, giúp đỡ nhau với tấm lòng nhân đạo cao cả.

- Bốn là truyền thống ham học hỏi, ham tìm tòi, hiểu biết, luôn có ý chí vượt khó, học tập cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

          Với ý nghĩa đó, mỗi thanh niên đoàn viên đều tự hào làm theo những truyền thống tốt đẹp này để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh để sánh ngang với các nước cường quốc. Vì vậy, ngày 26/3 không chỉ là một ngày kỷ niệm mà còn là dịp để tất cả mọi người nhìn lại quá trình phát triển của thế hệ trẻ. Không những thế, dịp này còn là để tôn vinh sự cống hiến của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong suốt hơn 90 năm qua.

                                                                  Nguồn: Sưu tầm

                                                                  Phòng Nghiệp vụ 1-Sở Tư pháp