Nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Ngày 09/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nghị quyết này nhằm nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bám sát Nghị quyết 42-NQ/TW, trong đó chỉ đạo, tổ chức triển khai việc nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng, cụ thể:

- Về giáo dục: Sẽ hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc gia theo hướng mở, liên thông, công bằng và thúc đẩy xã hội học tập suốt đời. Chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao thông qua đa dạng hóa chương trình đào tạo, phát triển các mô hình giáo dục tiên tiến như trường học số, trường học thông minh. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi và tăng cường giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, chú trọng vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

- Về y tế: Sẽ hoàn thiện quy hoạch mạng lưới y tế quốc gia, thống nhất trung tâm y tế cấp huyện, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng. Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, khám sức khỏe định kỳ. Thực hiện chính sách dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc người Việt, đặc biệt là trẻ em vùng khó khăn. Đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa dịch bệnh.

- Về phát triển văn hóa: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

- Về thông tin: Thực thi quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường tiếp cận thông tin cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số an toàn, kiểm soát thông tin rác, bảo đảm thông tin chính xác, minh bạch.

- Về nhà ở: Triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 2021-2030, xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội, phát triển đa dạng loại hình nhà ở xã hội. Hỗ trợ hộ nghèo nông thôn cải thiện nhà ở, nâng cao điều kiện ở an toàn cho người dân vùng thường xuyên bị thiên tai.

- Về nước sạch, vệ sinh môi trường: Xây dựng các chương trình, dự án bảo đảm nước sạch sinh hoạt cho người dân, nhất là vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn. Hoàn thiện chính sách về nước sạch đồng bộ, bảo đảm an ninh nguồn nước. Thực thi nghiêm chính sách bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kiểm soát ô nhiễm môi trường, ưu tiên phục hồi hệ sinh thái, giải quyết ô nhiễm tại đô thị lớn, làng nghề.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP