Quy chế vận hành, thu thập, cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày 27/02/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 06/2024//QĐ-UBND ban hành Quy chế vận hành, thu thập, cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Quy chế này quy định việc thu thập, cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các nội dung khác không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể gồm: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thống kê thành phố, Cục Thuế thành phố; Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện.; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận, huyện; Doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá; Các siêu thị điện máy, siêu thị hàng hóa, dịch vụ; Doanh nghiệp thẩm định giá; Tổ chức đấu giá tài sản; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác có liên quan đến việc vận hành, thu thập, cập nhật, quản lý, sử dụng và khai thác CSDL về giá.   

Địa chtruy cập vào Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

- Địa chỉ truy cập dành cho các công chức, viên chức của Sở Tài chính,
các sở, ban ngành có liên quan: https://csdlgiastc.
cantho.gov.vn.

- Địa chỉ truy cập dành cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức: https://csdlgia.cantho.gov.vn.

Đảm bảo an toàn đối với tài khoản sử dụng:

- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải phân công
rõ trách nhiệm của cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài khoản;

- Cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài khoản phải sử dụng đúng mục đích, công việc, trong phạm vi trách nhiệm đã được phân công, không được cho người khác sử dụng;  

- Trường hợp người dùng thay đổi vị trí công tác, chuyển công tác,
thôi việc, nghỉ hưu
thì cơ quan quản lý người dùng thông báo kịp thời bằng văn bản cho Sở Tài chính để thực hiện điều chỉnh, thu hồi, hủy bỏ các quyền sử dụng của người dùng đó trong CSDL về giá.

Việc thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu lên CSDL về giá phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác theo đúng phạm vi trách nhiệm của tổ chức,
cá nhân quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, Quy chế này và các văn bản hiện hành của pháp luật về giá. Đồng thời, vi
ệc thu thập, cập nhật CSDL về giá phải tuân thủ các quy định về
bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp, cá nhân thực hiện cập nhật dữ liệu qua tệp Excel được kết xuất từ CSDL về giá hoặc nhập trực tiếp trên CSDL về giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Các sở, ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Quyết định 06/2024//QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2024. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Quy chế này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

 

Phòng Nghiệp vụ 1- STP