Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Ngày 24/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Theo đó, Nghị định bổ sung thêm các trường hợp xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm:

- Người từ đủ 14 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 6 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi sau, nhưng không phải là tội phạm:

+ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

+ Chiếm giữ trái phép tài sản.

+ Hủy hoại hoặc làm cố ý hư hỏng tài sản của người khác.

+ Đua xe trái phép.

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022; thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ./.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP