Quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công

Ngày 26/01/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư này quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 và Điều 27 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công.

Đối với mẫu biểu báo cáo thông tin liên quan đến chế độ kế toán về nợ công hàng năm thực hiện theo Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ. Bên cạnh đó, bãi bỏ 06 mẫu biểu công bố thông tin bao gồm:

- Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia;

- Vay và trả nợ của Chính phủ;

- Nợ nước ngoài của Chính phủ phân theo từng bên cho vay;

- Nợ được Chính phủ bảo lãnh;

- Nợ của chính quyền địa phương;

- Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.

Thông tư ngày có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP