Sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thẩm định quy hoạch thủy lợi

Ngày 07/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Điều 4 Nghị định 53/2019/NĐ-CP quy định chi phí lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch: Chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch; đánh giá quy hoạch được thực hiện theo Điều 9 Luật Quy hoạch.

Tại Nghị định 05/2022/NĐ-CP quy định trên được sửa đổi, bổ sung như sau: Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, đánh giá quy hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Như vậy, theo quy định cũ, chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Bên cạnh đó, chi phí đánh giá quy hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, từ ngày 07/01/2022, chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, đánh giá quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 07/01/2022./.

Phòng Nghiệp vụ 1 -STP