Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2030

Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 17/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng thời kế hoạch đề ra 03 mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% CBCCVC thực hiện công tác CCHC các cấp đươc cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC dưới nhiều hình thức.

100% CBCCVC thực hiện CCHC được tiếp cận với các kinh nghiệm CCHC ở các bộ, ngành, địa phương để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp; được tiếp cận thông tin về CCHC qua Cổng thông tin điện tử thành phố.

100% CBCCVC thực hiện CCHC, nhất là những người làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp được tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về CCHC để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về CCHC.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP