Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến trong công tác dân tộc

Ngày 15/3/2024,  Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2024/TT-UBDT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 đối với lĩnh vực công tác dân tộc.

Theo đó, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong lĩnh vực công tác dân tộc được quy định như sau:

- Danh hiệu “ Lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm cho cá nhân của các đơn vị thuộc và trực thuộc của Ủy ban dân tộc đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

- Đối với cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét danh hiệu” Lao động tiên tiến”. Trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ.

Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

- Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến.”

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên (đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng có xếp loại trung bình, khá,giỏi,…) thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Thời gian nghỉ thai sản đối với cá nhân theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp sau đây:

- Có thời gian mới tuyển dụng dưới 06 tháng.

- Nghỉ không tham gia công tác theo quy định pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng (trừ trường hợp nghỉ thai sản đối với cá nhân theo quy định).

- Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành.

Phòng Nghiệp vụ 1- STP