Triển khai các quy định mới trong hoạt động tiêm chủng mở rộng

Ngày 10/5/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2462/BYT-DP triển khai Nghị định số 13/2024/NĐ-CP liên quan hoạt động tiêm chủng, trong đó đã triển khai các quy định mới trong hoạt động tiêm chủng mở rộng.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung về hoạt động tiêu chủng như sau:

Về bố trí kinh phí phục vụ hoạt động tiêm chủng:

Từ năm 2024, Bộ Y tế sẽ tiến hành mua vắc xin cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo nhu cầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và ngân sách địa phương cho hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch trên địa bàn trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định.

Sở Y tế tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại địa phương để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí để triển khai hoạt động của Chương trình trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2024/NĐ-CP .

Về xác định nhu cầu vắc xin phục vụ hoạt động tiêm chủng:

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 13/2024/NĐ-CP quy định: Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6 hàng năm để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin và tiêm chủng phục vụ hoạt động tiêm chủng hằng năm.

Tuy nhiên, đối với nhu cầu vắc xin năm 2024, Bộ Y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) đã tổng hợp nhu cầu của các tỉnh, thành phố bao gồm nhu cầu tiêm bù mũi cho các đối tượng TCMR năm 2023, nhu cầu năm 2024 và 6 tháng năm 2025 theo quy định trước khi ban hành Nghị định 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024.

Đối với nhu cầu vắc xin năm 2025 và các năm tiếp theo, Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 30/6/2024 (đối với nhu cầu năm 2025) và trước 30/6 của năm trước đối với các năm tiếp theo để tổng hợp.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP