Ô Môn: Hội nghị triển khai các văn bản Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua

Quận Ô Môn xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện

     Ngày 06/7/2023 Ủy ban nhân dân quận Ô Môn tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua. Đến tham dự Hội nghị triển khai Luật có hơn 75 đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các cơ quan chuyên môn, đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn, thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật quận và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức văn phòng văn hóa – xã hội các phường về dự Hội nghị.

Tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua các văn bản luật, tại Hội nghị này Hội đồng Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Ô Môn triển khai nội dung các văn bản Luật bao gồm: Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống rữa tiền; Luật Dầu khí; Luật Thanh tra.

Ảnh: Hội nghị triển khai văn bản Luật


     Tại Hội nghị này, yêu cầu toàn thể đại biểu tham dự cần phải quán triệt sâu sắc nội dung các văn bản Luật được triển khai tiếp thu và tổ chức triển khai thực hiện, tuyên tuyền trong nội bộ cán bộ, công chức ở đơn vị, các phường và ra tận quần chúng nhân dân nắm được nội dung của các văn bản Luật đã được Quốc hội thông qua.

    Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp trong việc quán triệt tổ chức thực hiện các văn bản Luật đạt hiệu quả thông qua nhiều hình thức và biện pháp thích hợp trong từng chi, tổ, hội và nhân dân hiểu; đồng thời giúp cho cán bộ công chức và nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải ban hành các văn bản Luật trong giai đoạn hiện nay./.

                                                 Phòng Tư pháp quận Ô Môn