Bình Thủy tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 1, 2, 2

Ngày 13/10/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) quận Bình Thủy đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 1, 2, 3 thông qua. Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Trưởng phòng Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo: Các Ban của Hội đồng nhân dân quận; Văn phòng Quận ủy và các Ban xây dựng Đảng Quận ủy; Trung tâm chính trị; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND&UBND quận; Các Phòng, ban, ngành quận; Thành viên Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật quận; Báo cáo viên pháp luật quận; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân 8 phường; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc - Trưởng Khối vận 8 phường; Công chức Tư pháp – Hộ tịch 8 phường, Tuyên truyền viên pháp luật phường; Trưởng hoặc phó 46 khu vực.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật của quận Bình Thủy, Chi cục thống kê khu vực Bình Thủy - Ô Môn đã triển khai, phổ biến nội dung cơ bản của 06 văn bản Luật, gồm:  (1) Luật Thi đua, khen thưởng; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; (3) Luật Cảnh sát cơ động; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; (6) Luật Điện ảnh. Còn lại 10 văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 1, 2, 3: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thi hành án dân sự; Luật Kinh doanh bảo hiểm các đại biểu tự nghiên cứu tài liệu gồm sách luật và đề cương do Ban Tổ chức Hội nghị cung cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Trưởng phòng Tư pháp Tư pháp đề nghị các Phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; báo cáo viên pháp luật cấp quận; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận; Tuyên truyền viên pháp luật phường; Ủy ban nhân dân các phường lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc triển khai, phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 1, 2, 3 thông qua; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận./. 

Lư Huy, Chuyên viên Phòng Tư pháp quận Bình Thủy