Hành vi lấn chiếm đất

Hỏi: Những hành vi nào được xem là hành vi lấn chiếm đất?

Ðáp: Nghị định số 91/2019/NÐ-CP ngày 19-11-2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định 04/2022/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ, quy định: chiếm đất là việc tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép; tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép; sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp); sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà không đủ điều kiện thì bị xử lý như thế nào?

Ðáp: Nghị định 04/2022/NÐ-CP quy định phạt tiền từ 50-100 triệu đồng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà người nhận chuyển nhượng không có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu của dự án đầu tư hoặc không thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc không có đủ năng lực tài chính theo quy định tại khoản 2, Ðiều 14, Nghị định số 43/2014/NÐ-CP hoặc vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Bên cạnh đó Nghị định 04/2022/NÐ-CP cũng quy định tăng thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện lên 100 triệu đồng, trước đây là 50 triệu đồng.

Hỏi: Hình thức và mức xử phạt đối với tổ chức vi phạm về điều kiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thế nào?

Ðáp: Nghị định 04/2022/NÐ-CP quy định phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với trường hợp hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng không có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc không có đủ 2 cá nhân hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với trường hợp hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng không có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và không có đủ 2 cá nhân hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.