Thành phố Cần Thơ triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025

Ngày 07/01/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của Đề án cần đạt được đến năm 2025 như sau: Giữ thị phần tỷ lệ trên 80% hàng Việt Nam tại các kênh phân phối hàng hóa trên địa bàn. Giữ doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ lệ 85% tổng mức bán lẻ trên địa bàn. Trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn biết đến Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”. Trên 90% doanh nghiệp trên địa bàn biết đến Phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và trên 70% doanh nghiệp tham gia phong trào này. 100% cơ quan báo, đài của thành phố hưởng ứng, tham gia xây dựng xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” và thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Triển khai nhân rộng mô hình điển hình bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” đến tất cả các quận, huyện trên địa bàn. Hàng năm, tổ chức hoặc hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất kinh doan h hàng hóa thế mạnh của thành phố tham gia các chương trình kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước và xuất khẩu. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ Nông dân trên địa bàn xây dựng và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước.  

 Bên cạnh đó, cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án kết hợp lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với vai trò, trách nhiệm thực hiện của từng sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan, đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả./.

                                                                                                                               Phòng Nghiệp vụ 1 - STP