Thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021

Ngày 14/01/2022, Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Cần Thơ có Báo cáo số 07/BC-BCĐ về công tác thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021. 

Theo đó, năm 2021, tình hình kinh tế thành phố Cần Thơ tiếp tục chuyển biến tích cực, tiếp nối những kết quả quan trọng, ấn tượng và toàn diện đã đạt được. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào giữa tháng 7/2021, thành phố Cần Thơ phải thực hiện giãn cách xã hội, đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng, thu ngân sách, doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

Trong năm 2021, thành phố hỗ trợ xây dựng 575 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, kinh phí 23 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận, huyện và các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 3950/UBND-XDĐT ngày 15/9/2021 về việc thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản. Theo đó, giao các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung giải quyết tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12/ 01/2022 phê duyệt Điều chỉnh Chương trình nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm theo quy định./.

                                                                                                                                                   Phòng Nghiệp vụ 1 - STP