Sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời phát huy vai trò tự quản của Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ. Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với thành phần tham dự gồm: ông Hồ Văn Gia - Giám đốc Sở Tư pháp, Bà Châu Thị Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên thành phố, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 
 

Tại Hội nghị Sở Tư pháp thông qua báo cáo thực hiện công tác phối hợp quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ Quí I năm 2021, thời gian qua việc phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên được thực hiện tốt, chặt chẽ, khắc phục được một số hạn chế đã được đề ra. Sở Tư pháp, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên thường xuyên thông tin, trao đổi tình hình tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn. Qua đó, tạo sự thống nhất, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan quản lý chuyên ngành và tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên trên địa bàn thành phố, phát huy vai trò tự quản của Hội Công chứng viên thành phố.

Đối với công tác ký kết quy chế phối hợp, Sở Tư pháp và Hội công chứng thực hiện trên nguyên tắc: phối hợp phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp và vai trò của Hội Công chứng viên; tôn trọng, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Nội dung quy chế phối hợp là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng và công chứng viên; Phát triển đội ngũ công chứng viên, Hội viên, quản lý tổ chức hành nghề công chứng theo hướng ổn định và bền vững; Trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng Chính phủ điện tử; Thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong tổ chức và hoạt động công chứng; Ngoài những nội dung nêu trên, tùy tình hình thực tế, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Công chứng viên trao đổi, phối hợp những nội dung khác phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Việc trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động công chứng và công chứng viên giữa Sở Tư pháp với Hội Công chứng viên được thể hiện bằng nhiều hình thức như văn bản, họp giao ban, tọa đàm, trao đổi, phối hợp trong việc thực hiện kiểm tra, thanh tra... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mỗi bên.

Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giữa Sở Tư pháp và Hội công chứng diễn ra thành công tốt đẹp.