Sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Để tăng cường sự kết hợp giữa công tác quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư trong tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư, đồng thời tạo ra sự thống nhất đồng bộ trong việc thực hiện Luật Luật sư và các văn bản khác có liên quan. Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Cần Thơ với thành phần tham dự gồm: ông Hồ Văn Gia - Giám đốc Sở Tư pháp, Bà Châu Thị Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên thành phố, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 
 
 

Tại Hội nghị Sở Tư pháp thông qua báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố Cần Thơ 06 tháng đầu năm 2021. Nhìn chung trong 06 tháng qua tình hình hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thông qua việc các luật sư tự học hỏi và tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, hoạt động nghề nghiệp của luật sư có bước phát triển, chất lượng được nâng lên. Các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố. Ý thức tự giác, sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các luật sư trong việc thực hiện trách nhiệm là người góp phần bảo vệ công lý ngày càng được nâng cao thông qua việc các luật sư được triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 69 Văn phòng luật sư; 34 Công ty luật; 18 Chi nhánh của các tổ chức hành nghề luật sư các tỉnh khác đăng ký hoạt động tại thành phố Cần Thơ. Hiện nay Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ có 306 thành viên thuộc Đoàn Luật sư thành phố, số lượng luật sư đứng thứ tư cả nước (sau các Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đồng Nai).

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư,… Các thủ tục được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện tổ chức hành nghề luật sư, không còn đủ điều kiện hoạt động và có đề xuất, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố trên nguyên tắc phối hợp phải đảm bảo tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật luật sư nói riêng; tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư và các tổ chức hoạt động hành nghề luật sư trong hoạt động nghề nghiệp. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức luật sư và hoạt động hành nghề của luật sư trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhằm tạo sự thống nhất trong việc quản lý giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật.