Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR tại Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

Nhằm góp phần triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng; giúp cho việc truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 1569/UBND-KGVX ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR trên địa bàn thành phố, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR tại Sở Tư pháp, cụ thể như sau: 

Đối tượng thực hiện gồm: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp thực hiện khai báo y tế điện tử trên một trong các ứng dụng: Vietnam Health Declaration, NCOVI, Bluezone và phải quét mã QR khi vào cơ quan (nhất là sau khi di chuyển ra khỏi thành phố trở về Sở làm việc). Đại diện cá nhân, tổ chức đến liên hệ, giao dịch với Sở Tư pháp phải thực hiện khai báo y tế điện tử trên một trong các ứng dụng: Vietnam Health Declaration, NCOVI, Bluezone và phải quét mã QR tại địa điểm của Sở.
Địa điểm quét mã QR tại Sở Tư pháp được thực hiện tại cổng ra vào của Sở Tư pháp (Địa chỉ: số 286 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Sở phải triển khai thông báo này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện nghiêm chỉnh việc khai báo y tế, tuân thủ việc quét mã QR Code khi vào làm việc. Đề nghị đại diện các tổ chức, cá nhân đến liên hệ, giao dịch tại trụ sở của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và quét mã QR tại địa điểm nêu trên. 
Để việc khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR hoạt động tốt, cần có sự chung tay của tất cả thành phần trong xã hội. Do đó, càng nhiều người dân cài đặt và sử dụng, thì các ứng dụng sẽ càng phát huy hiệu quả.